Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Αστυνομία και σωματικός έλεγχος

Μια που τέθηκε το ζήτημα του σωματικού ελέγχου στη σελίδα του Π.Κ online, σκέφτηκα να ανεβάσω το άρθρο το οποίο αναφέρεται στην αστυνόμευση των γηπέδων. Χρειάζεται να κάνω μια διευκρίνηση. Ο σωματικός έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά από αστυνομικά όργανα. Σωματικός έλεγχος από άλλα πρόσωπα (π.χ υπαλλήλους ασφάλειας), γίνεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του ελεγχόμενου, διαφορετικά είναι παράνομος. Προσωπικά δεν έχω δεχθεί ποτέ να ελεγχθώ από πρόσωπο που δεν ανήκει στην ΕΛΑΣ. Ο σωματικός έλεγχος διενεργείται πάντα από πρόσωπα του ίδιου φύλλου. Με λίγα λόγια, άνδρας αστυνομικός δεν μπορεί να διεξάγει σωματικό έλεγχο σε γυναίκα. Ο σωματικός έλεγχος πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην προσβάλει την προσωπικότητα του ελεγχόμενου. Ο αστυνομικός δεν έχει δικαίωμα να βάλει το χέρι μέσα σε τσέπες, ρούχα, τσάντες κ.λ.π κι να αρχίσει να προκαταβολικά να ψάχνει. Αφαιρείτε από τις τσέπες τα προσωπικά σας αντικείμενα, του τα δείχνετε και τότε προβαίνει στον σωματικό έλεγχο. Ουσιαστικά πρέπει με την σωματική επαφή να διαπιστώσει ότι δεν έχετε κάτι άλλο μαζί σας. Ακόμη κι αν διαπιστώσει την ύπαρξη άλλου αντικειμένου, οφείλει να σας ζητήσει να το αφαιρέσετε και να του το δείξετε.
Γενικά, βασικός κανόνας είναι ότι ο σωματικός έλεγχος δεν μπορεί να γίνεται με τρόπο που εξευτελίζει. Να μην ξεχνάτε ότι ο σωματικός έλεγχος γίνεται για την πρόληψη παράνομων ενεργειών, δεν παύει όμως να αποτελεί έναν περιορισμό των δικαιωμάτων των ανθρώπων, ιδίως εκείνων που δεν έχουν πρόθεση να παραβιάσουν τον νόμο. Για τον λόγο αυτό, ο διενεργών τον σωματικό έλεγχο πρέπει να τηρεί με ευλάβεια τους κανόνες διενέργειας σωματικού ελέγχου. Αν θεωρείτε ότι ο έλεγχος διενεργείται με τέτοιο τρόπο, μπορείτε να ζητήσετε τον αξιωματικό που προΐσταται ή ακόμη και να υποβάλετε μήνυση. Σας παρακαλώ να το διαβάσετε προσεκτικά.

«1. Η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης κατά τις αθλητικές συναντήσεις εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Λιμενικό Σώμα, εφόσον η αθλητική συνάντηση διεξάγεται σε περιοχή δικαιοδοσίας του. Οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών εκδηλώσεων, τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., οι σύνδεσμοι φιλάθλων και γενικά οι αθλητικοί φορείς υποχρεούνται να συνεργάζονται με την αρμόδια αστυνομική αρχή και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και αποφάσεις της, ιδίως για θέματα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση ομαλής τέλεσης μιας αθλητικής συνάντησης, στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, στον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων στους διαγωνιζομένους, στον καθορισμό των θέσεων των οπαδών τους στις κερκίδες και των μεταξύ τους κενών τμημάτων και γενικά στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης. Η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει στην περιοχή της δικαιοδοσίας της το κατά την κρίση της αναγκαίο προσωπικό για την τήρηση της τάξης σε αθλητικές συναντήσεις, στο οποίο και καταβάλλεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ41 Α') αποζημίωση.»

«2. Οι διοργανώτριες αρχές και τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. συμμετέχουν υποχρεωτικά σε συσκέψεις που μπορεί εν όψει μιας αθλητικής συνάντησης να συγκαλεί ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας ή ο κατά τόπον αρμόδιος Εισαγγελέας ή η αρμόδια αστυνομική αρχή σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Α.Β., προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα της αρμοδιότητας του, που σχετίζονται ιδίως με την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, τη διάθεση των εισιτηρίων και την εν γένει εύρυθμη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης. Κατά τις συσκέψεις αυτές τηρούνται πρακτικά με ευθύνη εκείνου που τη συγκαλεί. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.»

«3. Όποιο μέλος της διοίκησης αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α., Α.Α.Ε. ή συνδέσμου φιλάθλων ή εκπρόσωπος των φορέων αυτών δεν προσέρχεται στις συσκέψεις που συγκαλεί ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας ή ο κατά τόπον αρμόδιος Εισαγγελέας ή η αρμόδια αστυνομική αρχή ή δεν υπακούει σε νόμιμη πρόσκληση υπαλλήλου ή αρχής που εκτελεί τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου ή παραβιάζει τους όρους εκτέλεσης τους τιμωρείται:» α) με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών, β) με φυλάκιση μέχρι δύο ετών αν η ανυπακοή ή η παραβίαση είχε επακόλουθο την πρόκληση εκτεταμένων φθορών ξένης ιδιοκτησίας, γ) με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών αν η ανυπακοή ή η παραβίαση είχε επακόλουθο την πρόκληση σωματικής βλάβης

δ) με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου γ' επήλθε θάνατος.

«4. Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και για όλη τη διάρκεια της οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών συναντήσεων αθλημάτων, τα αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε. ορίζουν υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων με τον αναπληρωτή του αρμόδιο για θέματα αντιμετώπισης της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, τον οποίο γνωστοποιούν στη διοργανώτρια, στη Δ.Ε.Α.Β. και στην αστυνομική αρχή της έδρας τους. Ως υπεύθυνος ασφαλείας αγώνων προσλαμβάνεται άτομο με αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία σε θέματα ασφαλείας. Ο υπεύθυνος ασφαλείας προΐσταται κατά περίπτωση του γραφείου ασφαλείας γηπέδων της παραγράφου 10ή του προσωπικού ασφαλείας αγώνων της παραγράφου 11».

5. Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί με απόφασή του, μετά από εισήγηση της οικείας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Δ.Ε.Α.Β., να διατάζει τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης. Προκειμένου για αθλητική συνάντηση τοπικού χαρακτήρα, τη χρονική μετάθεση αποφασίζει, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης.

«6. Με αναγκαία και πρόσφορα μέτρα η αρμόδια αστυνομική αρχή αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση ομάδων φιλάθλων που δεν διαθέτουν εισιτήρια επικείμενης αθλητικής συνάντησης ή τα προμηθεύτηκαν κατά παράβαση των διατάξεων που ισχύουν. Επίσης αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση προσώπων που βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή κατέχουν εισιτήρια και προσέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση μη τηρώντας τις διατάξεις και τα μέτρα της παραγράφου 2».

«7. Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξέδρων από θεατές. Όποιος πωλεί, διαθέτει ή καταναλώνει οινοπνευματώδη ποτά εντός της αθλητικής εγκατάστασης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών».

["8"(7). καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210/8.10.2008)]

"9"(8). Ανεξάρτητα από τον ποινικό κολασμό, οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και σύμφωνα με το άρθρο 41Ζ του παρόντος νόμου."

«10. Σε κάθε αθλητική ομοσπονδία ομαδικών αθλημάτων και επαγγελματικό σύνδεσμο - μέλος αυτής συνιστάται Γραφείο Ασφαλείας Γηπέδων, ο υπεύθυνος του οποίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Μεριμνά για την εφαρμογή των λαμβανόμενων από τα κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμόδια όργανα μέτρων για την τήρηση της ευταξίας, κατά τις αθλητικές συναντήσεις δικαιοδοσίας της ομοσπονδίας ή του επαγγελματικού συνδέσμου, αντίστοιχα, εντός και εκτός των γηπέδων.

β. Παρακολουθεί την ακριβή τήρηση της νομοθεσίας από τους αθλητικούς φορείς και ιδίως των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων συντάσσει έκθεση, που περιέχει τα πραγματικά περιστατικά της κάθε παράβασης, την οποία και διαβιβάζει στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, για την επιβολή των από τον παρόντα ή άλλο νόμο ή κανονισμούς προβλεπόμενων ποινικών διοικητικών ή πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των υπαιτίων.

γ. Συμμετέχει, υποχρεωτικά, σε συσκέψεις, που εν όψει μιας αθλητικής συνάντησης συγκαλούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή ή τα λοιπά αρμόδια, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, όργανα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της βίας στη συγκεκριμένη αθλητική συνάντηση, προτείνοντας τα, κατά την κρίση του, ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης των εκδηλώσεων αυτών.

δ. Συνεργάζεται με τους υπευθύνους ασφαλείας γηπέδων των αθλητικών οργανώσεων της παραγράφου 4.»

«11. Οι Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στα εθνικά επαγγελματικά πρωταθλήματα Α' και Β' εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου και οι Κ.Α.Ε. της Α1 εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης, από την αγωνιστική περίοδο 2004-2005 υποχρεούνται να προσλαμβάνουν ικανό για την ασφάλεια των αγώνων προσωπικό για την εφαρμογή μέτρων ευταξίας των γηπέδων, το οποίο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την άδεια εργασίας που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α'). Καταστάσεις με τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού ασφαλείας καταρτίζονται με ευθύνη των Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. και παραδίδονται στην αρμόδια αστυνομική αρχή, στη Δ.Ε.Α.Β. και στη διοργανώτρια αρχή το αργότερο σαράντα οκτώ ώρες πριν την έναρξη κάθε αθλητικής συνάντησης. Στις παραπάνω καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και οι οριζόμενοι από τις Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. υπεύθυνοι κατά τομέα δραστηριότητας. Το προσωπικό ασφαλείας γηπέδων συνεργάζεται με την αστυνομική αρχή, για την επιβολή των λαμβανόμενων μέτρων ευταξίας.

Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας σε κάθε συγκεκριμένο αγώνα καθορίζονται από τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων της παραγράφου 4 και είναι ιδίως:

α) Η τήρηση της ευταξίας κατά τις ομαδικές - οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των λαμβανόμενων μέτρων για την αποτροπή συμπλοκών και εκτρόπων.

β) Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους στάθμευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων.

γ) Η τήρηση της ευταξίας και της σειράς προτεραιότητας στις εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων.

δ) Η τοποθέτηση των θεατών στις εξέδρες των αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν από την αρμόδια αστυνομική αρχή και η υποβοήθηση των αστυνομικών δυνάμεων για το διαχωρισμό των φιλάθλων των διαγωνιζόμενων ομάδων, καθώς και για την αποτροπή εισόδου τούτων στον αγωνιστικό χώρο.

ε) Ο έλεγχος των εισερχόμενων στο γήπεδο θεατών.

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Πολιτισμού μπορεί να προβλέπεται κάθε λεπτομέρεια της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας του προσωπικού ασφαλείας.»

«12. Ο έλεγχος, για λόγους ασφαλείας, των προσερχομένων φιλάθλων στην αθλητική εγκατάσταση εν όψει αθλητικής εκδήλωσης μπορεί, κατόπιν συναίνεσης του προσερχόμενου φιλάθλου, να γίνει και με σωματική έρευνα από μέλος του προσωπικού ασφαλείας του ίδιου φύλου με τον φίλαθλο. Υποχρεωτικός σωματικός έλεγχος πραγματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία, όργανα της οποίας μπορεί να παρίστανται στις θύρες εισόδου της αθλητικής εγκατάστασης ή να καλούνται ειδικά προς τούτο. Σε περίπτωση που προσερχόμενος φίλαθλος αρνηθεί το σωματικό έλεγχο, η αστυνομική αρχή ή το προσωπικό ασφαλείας, εφόσον έχει προηγηθεί άρνηση ελέγχου του από την αστυνομική αρχή κατά περίπτωση, δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδό του στην αθλητική εγκατάσταση.

13. Στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας περιλαμβάνεται και το προβλεπόμενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 275 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας δικαίωμα να συλλαμβάνουν τους δράστες πράξεων βίας στις περιπτώσεις αυτόφωρων αδικημάτων και να τους παραδίδουν αμέσως στην παριστάμενη Αστυνομική Αρχή.»

30 σχόλια:

br fun_atic είπε...

αφιερωμένο στον Λευτεράκο και στους σωματικούς του ελέγχους

http://www.youtube.com/watch?v=aZUk1j0qeH4

br fun_atic είπε...

Από την sportdog: Οι δύο πλευρές φάνηκε ότι έχουν βρει τη 'χρυσή τομή', προκειμένου να συνεχίσουν και τη συνεργασία τους σε άλλο επίπεδο. Η πρόταση των Πειραιωτών ήταν να πληρωθεί ο Γκαλέτι κανονικά τις δόσεις του συμβολαίου του μέχρι και 30/6/2010 και να συνεχίσει στην ομάδα ως σκάουτερ στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και δη στην Αργεντινή.

Η αντίδραση του 30χρονου άσου ήταν θετική και αύριο αναμένεται να υπάρξει νέα συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, προκειμένου να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις. Εξάλλου, από το Λιμάνι βγαίνουν προς τα έξω ότι οι 'ερυθρόλευκοι' σκέφτονται να διοργανώσουν ένα φιλικό προς τιμήν του Αργεντινού, η καριέρα του οποίου έληξε πρόωρα.

Σκάουτερ ο 30χρονος Γκαλέτι, αλλά όχι ο τεράστιος Ρεκόμπα για τον Πανιώνιο.Και μετά μου λες για επαγγελματική οργάνωση...Κάτσε Γιώργο να ψ΄χνεις παίκτες στι ζούγκλες και στις στέπες.

br fun_atic είπε...

Προφανώς βέβαια οι παίκτες του Ρεκόμπα θα ήθελαν Πέσο, Ευρώ ή Δολλάρια...

Bertheway είπε...

Εμείς το πολύ πολύ να δώσουμε καμία εμφάνιση!!!

zouri1 είπε...

ακουω ολο και πιο πολυ οτι υπαρχει μουρμουρα για τον Στορε.Τι παιζει?

IWN1998 είπε...

Κάποιος είχε γράψει στο Διόγο ότι αν χάσουμε με κακή εμφάνιση στη Ξάνθη ... θα τον κάνουν αποδιοπομπαίο τράγο και έχουν έτοιμο αντικαταστάτη.

@zouri. Που/πως εντόπισες τη μουρμούρα για Στόρε?

zouri1 είπε...

φιλοι που μιλανε με παικτες,μου ειπαν οτι εχουν αρχισει τις μουρμουρες και του καταλογιζουν την ηττα με τον Μπεο,οτι δεν το παλψε αρκετα

br fun_atic είπε...

Τότε, αν ήταν να γίνουν όλα αυτά, γιατί δεν κρατούσαμε τον Παράσαχο; Και το λέω εγώ, που είχα πολύ μεγάλες αμφιβολίες όταν προσλήφθηκε, ομολογώ όμως ότι ο άνθρωπος με κέρδισε με τη δουλειά του και μπορώ να πω ότι στο μέτρο του δυνατού είδαμε και μπαλίτσα.

Ο Στόρε προσπαθεί να κάνει καλά τη δουλειά του και να τον αφήσουν ήσυχο. Εκτός αν βλάπτει τόσο πολύ που ο Σουηδός είναι συμπαθής.

br fun_atic είπε...

Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει; Και σωστές αλλαγές έκανε και το σύστημά του είναι εντάξει. Αυτός φταίει που δεν έχει σέντερ φορ; Αυτός φταίει που η ομάδα έχει μεγάλα κενά και ακόμη ψάχνουμε να ψωνίσουμε από το καλάθι;

lefterix είπε...

Έχει πολλά ευτράπελα με τους μπάτσους στην είσοδο...
Δεν επιτρέπουν να μπείς μέσα με το κράνος της μοτοσυκλέττας!!! (φυσικά, ο ίδιος, αν σε έβλεπε να οδηγε'ις χωρίς κράνος, θα σου έκοβε μιά ξεγυρισμένη 300άρα κλήση!!!)
Γιά τη γυναίκα μου έχου πάμπολλες φορές τσακωθεί με κάτι αγ@μητες 20χρονες,οι οποίες υπερβάλλουν τόσο που σούρχεται να κάνεις φόνο...
Το δε μεγάλο γέλιο γίνεται που σου παίρνουν το καπάκι από το μπουκάλι του νερού, λές και άμα θες να το πετάξεις μέσα, δεν θα βρείς τρόπο να πετύχεις στόχο (πχ τον επόπτη..)...
Εμένα με έχουνε μάθει πιά που αρρωσταίνω με το ψάξιμο και η αλήθεια είναι ότι δε με ψάχνουν πιά, ή αν γίνεται είναι εντελώς γιά τα μάτια...αλλά τους άλλους όμως, πραγματικά τους ξεβρακώνουνε παληκάρια μου...
Το κλού είναι φυσικά το μπουκαλάκι του νερού που πάντοτε είναι γεμάτο με ρακί!!! ΨΑΞΕ τ'αυγό και κούρεφτο...
Υ.Γ.
1)Ακόμη έχω την απορία, τι γύρευαν οι μπάτσοι στον φιλικό αγώνα με την Δυναμό...

2)Άσχετο, αλλά, λέτε να απαντήσει στην όγδωη ερώτησή μου ο jim;
(Σ.Σ. "Γιατί ρε φούστη αετέ, δεν πετάς ποτέ;)

cdu είπε...

Για τον zour1: εκτός αν οι φίλοι σου μιλάνε αφρικάνικα, να πούμε ότι η μουρμούρα είναι από Έλληνα που δεν έπαιξε στο πρώτο αγώνα;

Θα είναι ντροπή να τα ρίξουν στον Στόρε. Και ρε γαμώτο, γιατί μου φαίνεται πως το έργο το έχω ξαναδεί και πΚ (πρό Κιντή);

br fun_atic είπε...

@lefterix

Το να σου πάρουν το καπάκι από το μπουκάλι το καταλαβαίνω. Δεν έχουν άδικο. Το να σε υποχρεώνουν να αγοράζεις νερό από το κυλικείο δεν είναι χαζό; Σε κάθε περίπτωση θα πάρεις τα ρέστα σε κέρματα. Τι είναι πιο επικίνδυνο; Το κέρμα ή το μπουκάλι;

Αν διαβάσεις καλά τον νόμο, θα δεις ότι η κατανάλωση αλκοόλ. στο γήπεδο απαγορεύεται και τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών. Κάνε τα κουμάντα σου...

zamis είπε...

Ενω εμεις τα πινουμε απο πριν και ησυχαζουμε..
Επ'ευκαιρια,η 5-6 μπορει να παιρνει το ποτακι της απο το μεμπερς.Αλλα εκει δεν υπαρχουν χουλιγκανια χαχαχα

Costix είπε...

Βρε βρε καλως τα παιδια !!!
Ξεκουραστο σε ακουω...

zamis είπε...

Καλως σας βρισκω ρεμαλια!!
Σε πληρη φορμα βλεπω..

Costix είπε...

Οπως παντα.
Κριμμα, εχασες το χατ τρικ του Μποσκο (εστω και σε φιλικο).

br fun_atic είπε...

Τρομακτική απώλεια. Βάλε με το μυαλό σου πότε θα ξαναδούμε τέτοιο επίτευγμα :)

Αντίθετα οι Κatrinos και Griniaris θα λένε με υπερηφάνεια στα εγγόνια τους : "Ήμουν εκεί στο χατ τρικ του Μπόσκο".
Εγώ τι να τους πω; Ότι τσάκιζα κάτι παϊδάκια;

Griniaris είπε...

Τι παϊδάκια...Οι βοσκοί της Ακράτας και των γύρω περιχώρων έμειναν χωρίς κοπάδια...

zamis είπε...

Αδελφια,εγω φετος θα περιορισω τα σχολια μου σε προτασεις γυρω απο φαγητο,ποτο,σινεμα και λοιπες δραστηριοτητες.
Για σημερα,κατι παλιο που ακουγα ολο το καλοκαιρι.

http://www.myspace.com/gandalf1969

br fun_atic είπε...

Δεν ήμουν στην Ακράτα. Ήμουν στο χωριό Ευρωστίνη (ή Ευρωστίνα).

Είναι ορεινό χωριό πάνω από το Δερβένι ή για την ακρίβεια από την Πεταλού.

Για να φτάσουμε στην Ευρωστίνη περνάμε από το χωριό Ροζενά, το οποίο είναι η πατρίδα του αξεπέραστου Φάνη Χριστοδούλου (σιγά να μην πήγαινα κάπου χωρίς κυανέρυθρες προεκτάσεις).

Στο χωριό υπάρχουν δύο ταβέρνες. Η μία είναι χάλια εσωτερικά ενώ η άλλη σούπερ λούξ. Αφήνουμε την σούπερ λουξ στους άσχετους και πάμε στη χάλια.

Ξεκινάμε με φασολάδα (από τα λίγα μέρη που την τρώω). Μετά σκοράρουμε με κοντοσούβλι, παϊδάκια (χοντρό αλάτι) και αρνί γάλακτος στη σούβλα.

Tip: Παραγγέλνουμε τεράστιες ποσότητες φαγητού. Υπάρχει λόγος.

Αφού έχουμε φτάσει στο παρά ένα από το έμφραγμα μυοκαρδίου, ζητάμε λογαριασμό.Τότε μας φέρνουν απίστευτο γιαούρτι με μέλι.Προσοχή!!! Αυτό δεν είναι προς ρίψη, αλλά προς βρώση.

Αμέσως μετά θα έρθει ο συμπαθέστατος κος Γιώργος Κοραής (ομώνυμή ταβέρνα) για τον λογαριασμό. Κρατάει ένα μπλοκάκι και προσποιείται ότι κάνει λογαριασμό. ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ. Γράφει αλλαμπουρνέζικα αλλά στην πραγματικότητα μετράει κεφάλια. Τα χρεώνει με 15 ευρώ το κεφάλι. Ακριβά αν φας λίγο, τσάμπα όμως όταν ξεσκιστείς. Γι αυτό εκεί πηγαίνω συνήθως με την Α'Εθνική του φαγητού. Καιρός να γνωρίσει το χωριό και το cl. Tους bloggers!!!

Μετά το φαγητό μπορείς να κάνεις ωραιότατες εκδρομές προς Φεναιό. Υπάρχει δρόμος που συνδέει το χωριό με τα Τρίκαλα Κορινθίας, αλλά και με το χιονοδρομικό των Καλαβρύτων (πολύ ώρα όμως και χρειάζεται καλό JEEP.

br fun_atic είπε...

@Zamis
Αν άκουγες όλο το καλοκαίρι τέτοια τραγούδια και αμέσως μετά ήρθες στο Πανιώνιος - Ολυμπιακός Βόλου, μπορώ να αντιληφθώ πλήρως την ψυχολογική σου κατάσταση.
Δεν πιστεύω με τίποτα ότι θα περιορίσεις τα σχόλιά σου σε αυτούς τους τομείς. Τους κάνεις μεγάλη χάρη.

zamis είπε...

@brf
εδω ανωνυμος χοντρος χωρις κελεμπια:)

Griniaris είπε...

Br,
Αν μπορείς να κανεις εκδρομές μετά το φαγητό σημαίνει οτι δεν έχεις φάει αρκετά...

zamis,
Δεν θα τους κάνουμε αυτό το χατήρι. Και θα μιλάμε και θα φωνάζουμε....

br fun_atic είπε...

το "μπορείς" αναφέρεται γενικά. Όχι σ' εμένα συγεκριμένα...Σαφέστατα και δεν μπορώ :)

@zamis
έπρεπε να το είχα φανταστεί. Ατάκα παγκόσμιου επιπέδου. Θα κρατήσω τον λόγο μου και θα φάς διπλή μερίδα αχινό σφηνάκι, στο επόμενο παγκόσμιο.

br fun_atic είπε...

Αύριο το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η φωτογράφηση της ομάδας στη Ν.Σ. Αυτή δεν είναι ανοιχτή για το κοινό, γιατί πρέπει οι εξέδρες πίσω να είναι άδειες.

Όμως θα είναι ανοιχτή η προπόνηση (19:00).

Άντε να δούμε πόσο περισσότερο γεμάτο θα είναι το πλάνο στην προπόνηση...

Τέτοια απογοήτευση και παγωμάρα από την αρχή έχω να δω χρόνια.Μου θυμίζει την εποχή Βοβσεσιάν...

Griniaris είπε...

Προς Θεού,ασφαλώς και δεν αναφερόμουν σε σένα br,κι εμένα το "μπορείς" γενικά αναφέρεται...

Ευτυχώς που οι λευκοί μας παίκτες είναι ακόμη μαυρισμένοι από τα μπάνια και δεν θα είναι στις φωτογραφίες σαν τη μύγα μεσ' στο γάλα.Ή μάλλον το ανάποδο...

zamis είπε...

@griniaris
στου κουφου την πορτα οσο θελεις βροντα.
δεν εχει νοημα ρε φιλε

@brf
το αχινοποτο να μου το βαλεις σε μπουκαλακι του νερου να κανω κοντρες με τον lefterix:)

br fun_atic είπε...

@griniaris
κακεντρεχή φίλε μου, θα ήθελα να μάθω τι θα κάνεις, αν ο Κιντής δώσει στη δημοσιότητα το αρνητικό της φωτογραφίας, όπου όλοι οι μαύροι θα έχουν γίνει άσπροι.

Παραδίδω μαθήματα Πανιώνιας ιστορίας στο blog της ΕΝΠ. Δεν βάζετε ένα χεράκι;

br fun_atic είπε...

Νάτα μας...
Από Μάκη:Στην Αθήνα αναμένεται την Παρασκευή (10/9) -τελευταία ημέρα των μεταγραφών ελεύθερων παικτών- ο Μαξίμ Παρτούς για χάρη του Πανιωνίου! Ο 20χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός, που έμεινε ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν (πριν τις 30 Ιουνίου), θα έχει συνομιλία με τον τεχνικό των «κυανέρυθρων», Μίκαελ Στόρε, για την πιθανότητα απόκτησής του από την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Γαλλικές ιστοσελίδες, πάντως, αναφέρουν ότι έχει επέλθει η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και ότι ο παίκτης έρχεται στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τον Πανιώνιο.

Θα μας τρελάνετε;;; Στου κρεμασμένου το σπίτι μιλάτε για σκοινί; Φέρνετε παίκτη με το όνομα Μαξίμ Παρτούς;;;

Griniaris είπε...

Οκ,δέσαμε...Με τόσους μαύρους και παίκτη Παρτούς βλέπω να πηγαίνουμε στο γήπεδο με τσίγκινα...